2008 Kia Amanti Interior & Exterior Photos

Exterior Images

2008 Kia Amanti Drivers side profile with drivers side door open.
2008 Kia Amanti Drivers side profile with drivers side door open.
2008 Kia Amanti Front Drivers side wheel at profile.
2008 Kia Amanti Front Drivers side wheel at profile.
2008 Kia Amanti Drivers Side Headlight.
2008 Kia Amanti Drivers Side Headlight.
2008 Kia Amanti Passenger Side Taillight.
2008 Kia Amanti Passenger Side Taillight.
2008 Kia Amanti Drivers Side Door handle.
2008 Kia Amanti Drivers Side Door handle.
2008 Kia Amanti Front angle view.
2008 Kia Amanti Front angle view.
2008 Kia Amanti
2008 Kia Amanti
2008 Kia Amanti
2008 Kia Amanti
2008 Kia Amanti Chrome tip exhaust pipe.
2008 Kia Amanti Chrome tip exhaust pipe.
2008 Kia Amanti Gas cap open.
2008 Kia Amanti Gas cap open.
2008 Kia Amanti Sunroof/moonroof.
2008 Kia Amanti Sunroof/moonroof.
2008 Kia Amanti Front angle medium view.
2008 Kia Amanti Front angle medium view.
2008 Kia Amanti Front angle view, low wide perspective.
2008 Kia Amanti Front angle view, low wide perspective.
2008 Kia Amanti Overhead.
2008 Kia Amanti Overhead.
2008 Kia Amanti Low/wide front.
2008 Kia Amanti Low/wide front.
2008 Kia Amanti Low/wide rear.
2008 Kia Amanti Low/wide rear.
2008 Kia Amanti Low/wide front 5/8.
2008 Kia Amanti Low/wide front 5/8.
2008 Kia Amanti Low/wide rear 5/8.
2008 Kia Amanti Low/wide rear 5/8.

Interior Images

2008 Kia Amanti Inside of drivers side open door,window open.
2008 Kia Amanti Inside of drivers side open door,window open.
2008 Kia Amanti Drivers side inside window controls.
2008 Kia Amanti Drivers side inside window controls.
2008 Kia Amanti Front seats from Drivers Side.
2008 Kia Amanti Front seats from Drivers Side.
2008 Kia Amanti Rear seats from Drivers Side.
2008 Kia Amanti Rear seats from Drivers Side.
2008 Kia Amanti Closeup of radio head unit
2008 Kia Amanti Closeup of radio head unit
2008 Kia Amanti Centered wide dash shot
2008 Kia Amanti Centered wide dash shot
2008 Kia Amanti Front center divider.
2008 Kia Amanti Front center divider.
2008 Kia Amanti Speedometer/tachometer.
2008 Kia Amanti Speedometer/tachometer.
2008 Kia Amanti Gas cap release.
2008 Kia Amanti Gas cap release.
2008 Kia Amanti Courtesy lamps/ceiling controls.
2008 Kia Amanti Courtesy lamps/ceiling controls.
2008 Kia Amanti Seat Adjustment Controllers.
2008 Kia Amanti Seat Adjustment Controllers.
2008 Kia Amanti Cup holders.
2008 Kia Amanti Cup holders.
2008 Kia Amanti Gear shifter/center console.
2008 Kia Amanti Gear shifter/center console.
2008 Kia Amanti Passenger seat.
2008 Kia Amanti Passenger seat.
2008 Kia Amanti Cup holder prop (primary).
2008 Kia Amanti Cup holder prop (primary).
2008 Kia Amanti Cup holder prop (secondary).
2008 Kia Amanti Cup holder prop (secondary).
2008 Kia Amanti Glove box open.
2008 Kia Amanti Glove box open.

Color Images

2008 Kia Amanti Silver
2008 Kia Amanti Silver
2008 Kia Amanti Silver
2008 Kia Amanti Silver
2008 Kia Amanti Silver
2008 Kia Amanti Silver
2008 Kia Amanti Beige
2008 Kia Amanti Beige
2008 Kia Amanti Beige
2008 Kia Amanti Beige
2008 Kia Amanti Beige
2008 Kia Amanti Beige
2008 Kia Amanti Gray
2008 Kia Amanti Gray
2008 Kia Amanti Gray
2008 Kia Amanti Gray
2008 Kia Amanti Gray
2008 Kia Amanti Gray
2008 Kia Amanti Black
2008 Kia Amanti Black
2008 Kia Amanti Black
2008 Kia Amanti Black
2008 Kia Amanti Black
2008 Kia Amanti Black
2008 Kia Amanti Red
2008 Kia Amanti Red
2008 Kia Amanti Red
2008 Kia Amanti Red
2008 Kia Amanti Red
2008 Kia Amanti Red
2008 Kia Amanti White
2008 Kia Amanti White
2008 Kia Amanti White
2008 Kia Amanti White
2008 Kia Amanti White
2008 Kia Amanti White
2008 Kia Amanti Silver
2008 Kia Amanti Silver
2008 Kia Amanti Silver
2008 Kia Amanti Silver
2008 Kia Amanti Silver
2008 Kia Amanti Silver
2008 Kia Amanti Red
2008 Kia Amanti Red
2008 Kia Amanti Red
2008 Kia Amanti Red
2008 Kia Amanti Red
2008 Kia Amanti Red
2008 Kia Amanti Beige
2008 Kia Amanti Beige
2008 Kia Amanti Beige
2008 Kia Amanti Beige
2008 Kia Amanti Beige
2008 Kia Amanti Beige
2008 Kia Amanti Gray
2008 Kia Amanti Gray
2008 Kia Amanti Gray
2008 Kia Amanti Gray
2008 Kia Amanti Gray
2008 Kia Amanti Gray
2008 Kia Amanti Black
2008 Kia Amanti Black
2008 Kia Amanti Black
2008 Kia Amanti Black
2008 Kia Amanti Black
2008 Kia Amanti Black
2008 Kia Amanti White
2008 Kia Amanti White
2008 Kia Amanti White
2008 Kia Amanti White
2008 Kia Amanti White
2008 Kia Amanti White

Other Images

2008 Kia Amanti Trunk open.
2008 Kia Amanti Trunk open.
2008 Kia Amanti Engine.
2008 Kia Amanti Engine.
2008 Kia Amanti Trunk props.
2008 Kia Amanti Trunk props.
2008 Kia Amanti 4dr Sedan Base 0-OEM Supplied Custom Image
2008 Kia Amanti 4dr Sedan Base 0-OEM Supplied Custom Image
2008 Kia Amanti 4dr Sedan Base 0-OEM Supplied Custom Image
2008 Kia Amanti 4dr Sedan Base 0-OEM Supplied Custom Image
2008 Kia Amanti 4dr Sedan Base 0-OEM Supplied Custom Image
2008 Kia Amanti 4dr Sedan Base 0-OEM Supplied Custom Image
2008 Kia Amanti 4dr Sedan Base 0-OEM Supplied Custom Image
2008 Kia Amanti 4dr Sedan Base 0-OEM Supplied Custom Image
2008 Kia Amanti 4dr Sedan Base 0-OEM Supplied Custom Image
2008 Kia Amanti 4dr Sedan Base 0-OEM Supplied Custom Image
2008 Kia Amanti 4dr Sedan Base 0-OEM Supplied Custom Image
2008 Kia Amanti 4dr Sedan Base 0-OEM Supplied Custom Image